אתרי אינטרנט

תנאי ההעסקה של דירוג המחקר בסעיפי התקשי"ר כדלהלן:
 

 הכרה במוסד מחקר – 03.24

 מינוי ראש מינהל המחקר החקלאי – 11.968

 מכרזים למשרות בדירוג המחקר – 11.412(ז); 12.362(ט); 12.366(ב)

 קביעת הדרגה וקידום – 23.34

 חלות דירוג עובדי המחקר – 24.258

 כללי הוותק וגרירת ותק לדרגות שכר קידום – 24.46

 כללי קידום תוספת ותק בדרגות ד-ה – 24.47.

 תוספות תפקיד, ת' ניסויי שדה, ת' השוואה ות' מיוחדת – 25.35

 מענק יובל – 25.5 ובמיוחד 25.529(א)

 טלפון – 25.622

 שעות נוספות– 27.222

 קצובת ביגוד בדירוג המחקר – 28.496

 חל"ת לבן-זוג בשבתון – 33.423(ב)(5)

 עבודה פרטית של עובד מחקר– 42.484

 הוראה במוסד אקדמי של עובד מחקר – 53.390 ו-53.393

 קרן השתלמות בנקאית – 55.11-55.12

 קק"מ – 55.13

 שבתון – 55.14

 המצאות – 72

 זכויות מטפחים – 73