שבתון וקק"מ

הנחיות קק"מ ושבתון במשרד החקלאות

מכתב תשובה בנוזא הנחיות השבתון
בקשה לעדכון חוזר הנחיות השבתון

קק"מ גימלאים מתנדבים

קרן קשרי מדע - הוראות ביצוע

קרן השתלמות - עובדי מחקר

שבתון מרוכז

תקנון השבתון והבהרות

המסמכים המקוריים של תקנון השבתון בדירוג המחקר וההבהרות לתקנון. חלק מהדפים שם נשמרו במהופך: ניתן לקרוא אותם בקלות אם יודפסו או יישמרו במחשב שלך. התקנון עצמו נמצא שם בעמוד השני ובעמוד השלישי